Startpagina
Privacyverklaring

Privacyreglement van onze praktijk 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk: 

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk 

Kalkdijk fysio en Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (KFT en BBZ) is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

o voor fysiotherapeutische zorgverlening; 
o voor doelmatig beheer en beleid; 
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Deze informatie wordt altijd anoniem verzameld. 
o Voor kwaliteitsbeleid en/of kwaliteitstoetsing door de zorgverzekeraar en het audit bureau. Deze informatie wordt altijd anoniem verzameld. 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 

Alle medewerkers binnen onze praktijken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Versie: 2018-1 KFT BBZ 

Uw rechten als betrokkene: 

U heeft de volgende rechten: 

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van KFT en BBZ hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De eerst behandelend fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw eerst behandelend fysiotherapeut schriftelijk heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

 COOKIE STATEMENT

Wij gebruiken cookies op de websites van Kalkdijk fysio en Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (KFT en BBZ). Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Kalkdijk fysio en Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (KFT en BBZ) website en hun functionaliteit:

Functionele cookies op de website van Kalkdijk fysio en Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (KFT en BBZ):

Cookie: PHPSESSID
Doel: Dit is een algemene PHP-identifier die wordt gebruikt om variabelen voor gebruikersessies te behouden.
Opslagperiode: Einde browser sessie

Analytische  cookies (Google Analytics):

Cookie: _gat
Doel: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
Opslagperiode: 1 minuut

Cookie: _gid
Doel: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Opslagperiode: 24 uur

Cookie: _ga
Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).
Opslagperiode: 2 jaar

Cookie: _utma
Doel: Wordt gebruikt om het aantal bezoeken (voor elke bezoeker), de tijdsduur van het bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek te meten en op te slaan.
Opslagperiode:  2 jaar

Cookie: _utmb
Doel: Wordt gebruikt om te controleren hoe snel gebruikers de website verlaten: wanneer een bezoek start en wanneer deze ongeveer eindigt.
Opslagperiode:  30 minuten

Cookie: _utmc
Doel: Wordt gebruikt om te controleren hoe snel gebruikers de website verlaten: wanneer een bezoek start en wanneer deze ongeveer eindigt.
Opslagperiode:  Tot einde browser sessie

Cookie: _utmt
Doel: Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
Opslagperiode:  10 minuten

Cookie: _utmz
Doel: Wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker van een zoekmachine, of niet vanaf een vorige pagina.
Opslagperiode:  6 maanden

 

Facebook  cookies:

Cookie: c_user, datr, fr, pl, sb, wd, xs
Doel: Wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker van een zoekmachine, of niet vanaf een vorige pagina.
Opslagperiode:  max. 2 jaar

Twitter  cookies:

Cookie: _ga, eu_cn, external_referer, guest_id, lang, personalization_id, tfw_exp
Doel: Deze cookie is ingesteld als gevolg van Twitter-integratie en deelmogelijkheden voor de sociale media. 
Opslagperiode:  2 jaar


Versie: 2018-1 KFT BBZ 

Ontwerp & realisatie: BW H ontwerpers Volg ons op Facebook