Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw adresgegevens, uw Burgerservicenummer, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

De fysiotherapeut is direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet nodig is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een eerste screening. Tijdens dit consult wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor verder onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Veelal vindt direct aansluitend aan de screening een intake en onderzoek plaats en zal ook direct met de eerste behandeling worden gestart. In het geval dat u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist wordt direct gestart met de intake, onderzoek en behandeling.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak zal uitvoerig over uw klacht gesproken worden en bekijkt de therapeut of u inderdaad op de goede plek bent en wat hij/zij voor u kan betekenen. Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. In principe zal ook direct gestart worden met de behandeling. Ook krijgt u al adviezen en wordt besproken wat u zelf kunt doen om uw herstel te versnellen.
Wanneer aansluitend aan intake een behandeling wordt uitgevoerd zullen er een tweetal zitting in rekening gebracht worden. Dit conform de afspraken hierover met de verschillende verzekeraars.

Vragenlijsten
Om uw klachten helder in beeld te krijgen maken wij soms gebruik van vragenlijsten. Een aantal vragenlijsten is bedoeld om het verloop van de therapie (vooruitgang, stilstand, of achteruitgang) te meten. Deze vragenlijsten worden daarom gedurende het behandeltraject herhaald.
Deze vragenlijsten krijgt u via uw persoonlijke portal per mail toegezonden.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten en manueel therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan allen geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk werkt volgens de hoogste professionele kwaliteitsnorm binnen de Fysiotherapie en heeft in 2016 de HKZ certificering behaald.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne
Wij verwachten van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Ziet u verbeterpunten of bent u niet tevreden
Ziet u iets wat beter kan, bent u niet tevreden of heeft u een klacht over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten zodat er op korte termijn een oplossing gezocht wordt.
We stellen uw openheid zeer op prijs en u kunt er op rekenen dat uw opmerkingen serieus zullen worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, zie www.fysiotherapie.nl).

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit reglement is te vinden op www.fysiotherapie.nl.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. U wordt verzocht uw waardevolle eigendommen niet achter te laten in de kleed- en douchegelegenheid.

Rechten en plichten
Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van Kalkdijk fysio en manuele therapie een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zie ook  www.wgbo.nl.