Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk.

Algemeen 

De Europese pirvacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Daarnaast is per juli 2020 de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) van kracht. Deze wet is een Nederlandse wet die aanvullend is op de AVG.

Op  grond van deze wetten heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt  bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.  Naast deze algemene wetten gelden specifieke regels voor de privacy in de  gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet  geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is  bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond  van de AVG, de Wabvpz en de WGBO. 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk 

Kalkdijk fysio en manuele therapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening.
 • Voor doelmatig beheer en beleid.
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Deze informatie wordt altijd anoniem verzameld. 
 • Voor kwaliteitsbeleid en/of kwaliteitstoetsing door de zorgverzekeraar en het auditbureau. Deze informatie wordt altijd anoniem verzameld. 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 
Alle medewerkers binnen onze praktijken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene 

 • U heeft de volgende rechten: 
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op inzage in uw logginggegevens. 
  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van KFT en BBZ hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De eerst behandelend fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw eerst behandelend fysiotherapeut schriftelijk heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

Dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u
fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de
praktijk is continu bezig met leren en
verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.
Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk
fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze
informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere
fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in
het eigen functioneren als fysiotherapeut.
Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek
en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder
andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit
herleidbaar naar u als patiënt.
Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor
de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven
verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk
onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens
worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens
zoals uw naam of adres.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten
weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de
dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie?
Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Kalkdijk fysio en manuele therapie en het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (KFT en BBZ).
Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en om de websites optimaal te laten functioneren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Versie: 2022-1 KFT BBZ